Klimat i förändring 2022 Att begränsa klimatförändringen

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 68
Författare: FN:s klimatpanel IPCC – Sammanfattning för beslutsfattare
Publicerad:

Sammanfattning

I bidraget från arbetsgrupp III (WGIII) till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6) utvärderas litteratur om de vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av att begränsa klimatförändringen.
Rapporten återspeglar nya rön i relevant litteratur och bygger på tidigare IPCC-rapporter, inklusive bidraget från arbetsgrupp III till IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5), bidragen från arbetsgrupp I och arbetsgrupp II till AR6, de tre specialrapporterna i den sjätte utvärderingscykeln samt andra FN-utvärderingar. Några av de viktigaste utvecklingarna som är relevanta för denna rapport är:
• Ett internationellt landskap i utveckling.
• Ökad mångfald av aktörer och tillvägagångssätt för utsläppsminskning.
• Nära kopplingar mellan utsläppsminskning, anpassning och    utvecklingsvägar.
• Nya tillvägagångssätt i utvärderingen.
• Ökad mångfald av analytiska ramverk från flera olika discipliner, inklusive samhällsvetenskap.
I avsnitt B i denna sammanfattning för beslutsfattare (SPM) utvärderas den senaste utvecklingen och aktuella trender, inklusive osäkerheter och luckor i data. I avsnitt C, Systemomvandlingar för att begränsa den globala uppvärmningen, identifieras utsläppsscenarier och alternativa åtgärdsportföljer för utsläppsminskning, som är förenliga med att begränsa den globala uppvärmningen till olika nivåer, och specifika
åtgärder på sektors- och systemnivå utvärderas. Avsnitt D behandlar kopplingar mellan utsläppsminskning, anpassning och hållbar utveckling. I avsnitt E, Förstärkning av responserna och åtgärderna, utvärderas kunskap om hur möjliggörande förutsättningar för institutionell utformning, politik, finansiering, innovation och styrningsformer kan bidra
till att begränsa klimatförändringen inom ramen för en hållbar utveckling.


Introduction
The Working Group III (WGIII) contribution to the IPCC’s Sixth Assessment Report (AR6) assesses literature on the scientific, technological, environmental, economic and social aspects of mitigation of climate change.
The report reflects new findings in the relevant literature and builds on previous IPCC reports, including the WGIII contribution to the IPCC’s Fifth Assessment Report (AR5), the WGI and WGII contributions to AR6 and the three Special Reports in the Sixth Assessment cycle, as well as other UN assessments. Some of the main developments relevant for this report include:
• An evolving international landscape.
• Increasing diversity of actors and approaches to mitigation.
• Close linkages between climate change mitigation, adaptation and development pathways.
• New approaches in the assessment.
• Increasing diversity of analytic frameworks from multiple disciplines including social sciences.
Section B of this Summary for Policymakers (SPM) assesses Recent developments and current trends, including data uncertainties and gaps. Section C, System transformations to limit global warming, identifies emission pathways and alternative mitigation portfolios consistent with limiting global warming to different levels, and assesses specific mitigation options at the sectoral and system level. Section D addresses Linkages between mitigation, adaptation, and sustainable development. Section E, Strengthening the response, assesses knowledge of how enabling conditions of institutional design, policy, finance, innovation and governance arrangements can contribute to climate change mitigation in the context of sustainable development.