Hydrologiska undersökningar i Kassjöns representativa område III

Typ: Rapport
Serie: HB 1
Författare: A Waldenström
Publicerad:

Sammanfattning

I de representativa områdena Velen, Kassjöån och Lappträsket bedrivs omfattande hydrologiska mätningar och möjligheter finns att bestämma avdunstningen med vattenbalansmetoden. Det är därför en angelägen uppgift att bestämma avdunstningen i dessa områden, vilka ligger i olika delar av landet. Härigenom kan man erhålla fixpunkten eller referensområden för en tillförlitligare avdunstningskarta över landet.

Vid bestämning av arealnederbörden korrigeras då för vät- och avdunstningsförluster, för vinddeficit och rör nederbördens höjdberoende. Föreliggande arbete behandlar vattenomsättningen i Lilla Tivsjöns område, ett av delområdena inom Kassjöåns representativa område.

Arbetet är av stort metodologiskt intresse eftersom här för första gången ett försök görs att beräkna den verkliga nederbörden. Nederbördens höjdberoende för regn och snöfall har tidigare beräknats av Lennart Hedin för hela Kassjöåns område, och hans resultat tillämpas här. För övrigt följs IHD:s nederbördsgrupps rekommendationer samt används vissa jämförande nederbördsmätningar inom Lilla Tivsjöns område.