Homogenisering av månadsmedeltemperatur 1860–2021

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 59
Författare: Magnus Joelsson
Publicerad:

Sammanfattning

I denna rapport presenteras sammanställningen och homogeniseringen av 456 tidsserier för månadsmedeltemperatur. Tidsserierna innehåller data från totalt 836 väderstationer i det svenska stationsnätverket mellan åren 1860 och 2021. Tidsserierna är sammankopplade för att kunna använda så mycket data som möjligt och använda så litet uppskattad (interpolerad) data som möjligt. Sammankopplingarna utförs med en nyutvecklad automatisk metod vilken beskrivs i rapporten. Homogeniseringen och interpoleringen utförs med en vidareutveckling av homogeniseringverktyget HOMER (Bart).

Sammankopplingen ger en täckningsgrad av data för alla tidsserier mellan åren 1860 och 2021 på 44 %. Motsvarande täckningsgrad för icke-sammankopplade tidsserier längre än 15 år är 30%. 257 av de 456 sammankopplade tidsserier består av över 60 års data (motsvarande två normalperioder). 173 av de icke-sammankopplade tidsserier består av över 60 års data.

För 22 av tidsserierna detekteras inga homogenitetsbrott och de kan därför betraktas som homogena. I övrigt detekteras 1 788 homogenitetsbrott vilket motsvarar en mediantid på ett homogenitetsbrott per 17 år av observationer. Vanligast förekommande är tre homogenitetsbrott i en och samma tidsserie. 37 % av homogenitetsbrotten har stöd i metadata eller sammanfaller med kopplingspunkter. 37 % av datapunkterna har en negativ korrektion (observationerna har en högre temperatur än det homogeniserade värdet), 24 % positiv korrektion. Resterande 40 % är inte korrigerade i det homogeniserade datasetet.

Summary

In this report, the merging and homogenisation of 456 time series of monthly mean temperature, are presented. The time series consists of data from in total 836 weather stations in the Swedish station network between the years 1860 and 2021. The time series are merged in order to use more of the available data and to restrict the interpolation of data. The merging is performed with a newly developed automatic tool, which is described here. The homogenisation and interpolation of data is performed with a development of the homogenisation tool HOMER (Bart).

The merging of the time series between the years 1860 and 2021 gives a data coverage over of 44 %. Corresponding data coverage for the raw time series with more data than 15 years is 30%. 257 of the 456 merged time series consist of over 60 years of data (which corresponds to two normal periods). 173 of the raw times series consist of over 60 years of data.

For 22 of the time series no homogeneity breaks are detected. These time series can be considered to be homogeneous. For the other series 1 788 homogeneity breaks are detected which corresponds to 17 years of observations per break. Most common is three homogeneity break in a series. 37 % of the homogeneity breaks is supported in meta data or coincide with merging points. 37 % of the data is negatively corrected (observations has higher temperature than the homogenised value), 24 % positively corrected. The remaining 40 % is not corrected.