Förslag till en metod för uppföljning av det nationella klimatanpassningsarbetet. Redovisning av ett regeringsuppdrag December 2016

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 40
Författare: Anna Bohman (Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR) vid Linköpings universitet, Lotta Andersson, SMHI och CSPR, Linköpings universitet samt Åsa Sjöström, SMHI.
Publicerad:

Sammanfattning

SMHI har fått i uppdrag att senast den 20 december 2016 redovisa ett förslag på hur det nationella arbetet med klimatanpassning fortlöpande kan följas upp. Uppföljningen ska bland annat ge svar på effekten av det nationella arbetet kopplat till identifierade problem och behov och kunna användas för rapportering till EU och andra internationella organisationer.

Den föreslagna utvärderingsmodellen består av tre olika delar/block som kan användas var för sig i olika syften men som tillsammans ger en bredare helhetsbild av det svenska klimatanpassningsarbetet. De tre olika delarna är avsedda att svara på tre olika typer av övergripande frågeställningar:

1. Finns de processer som är nödvändiga för att kunna arbeta med klimatanpassning på plats? I vilken utsträckning har frågan om anpassning integrerats i det svenska förvaltningssystemet?

2. Vilka åtgärder har implementerats för att minska de negativa effekterna/sårbarheten? Vilka sektorer har man arbetat med och vilka centrala utmaningar och klimateffekter har adresserats/har inte adresserats?

3. Vilka framsteg kan vi se i arbetet med att minska de negativa effekterna?

Dessa frågor besvaras med hjälp av processindikatorer, åtgärdsuppföljning och effektindikatorer. Data samlas in via enkäter riktade till nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Ett omfattande utvecklingsarbete återstår för att ta fram effektindikatorer för olika sektorer/verksamheter. SMHI föreslår därför att uppdrag utdelas till nationella myndigheter att i samverkan med berörda aktörer utarbeta förslag på effektindikatorer för dessas respektive verksamheter.

Det är vår slutsats att ett strategiskt nationellt ramverk för klimatanpassning, som sätter uppföljningsprocessen i ett sammanhang, krävs för att säkerställa effektivitet och kontinuitet i det svenska klimatanpassningsarbetet. SMHI föreslår därför, i linje med EU:s klimatanpassningsstrategi, att en nationell policycykel för det svenska klimatanpassningsarbetet etableras. Ett exempel på hur ett sådant ramverk skulle kunna se ut presenteras.