FNs Klimatpanel - sammanfattning för beslutsfattare. Effekter, anpassning och sårbarhet.

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 7
Författare: SMHI har låtit översätta ”Summary for policymakers” från IPCCs arbetsgrupp 2. Resultatet presenteras i denna rapport. Översättningen har gjorts av Tove Granberg/Semantix. Lars Bärring och Markku Rummukainen, SMHI, har sakgranskat översättningen.
Publicerad:

Sammanfattning

För beslutsfattare
Bidrag från arbetsgrupp 2 (WG 2) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC SMHI

Huvuddragen i ”Sammanfattning för beslutsfattare”, IPCC WGII, 2014, Sammanfattning av Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket

Människan påverkar och påverkas av klimatförändringen.
Detta är ett klart besked från FN:s klimatpanels (IPCCs) femte utvärdering av klimatförändringen, AR 5. Den andra delrapporten analyserar konsekvenserna av klimatförändringen utifrån ett riskperspektiv, vilket är viktigt då människor värderar risker olika beroende på bland annat bakgrund, ekonomi och samhällstillhörighet. I AR 5 utvärderas olika möjligheter som kan minska samhällets sårbarhet genom anpassning och minskning av utsläppen (Mitigation) och samtidigt skapa hållbar utveckling.