Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 6-7, 2022

Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och delar av Egentliga Östersjön. I Egentliga Östersjön genomfördes närsaltskartering.  

Temperaturen i ytvattnet var över normal för månaden utom i Norra Egentliga Östersjön och Västra Gotlandsbassängen. Temperaturen varierade från knappt 3 grader i mynningen till Finska Viken till drygt 6 grader i Skagerrak.

Koncentrationerna av näringsämnen i ytvattnet hade ökat ytterligare något sedan januari och närmade sig nu vintermaxima. Halterna av näringsämnen var normala i Skagerrak och Kattegatt. I Östersjön, där kartering av näringsämnen genomfördes, var halterna av fosfat och löst oorganiskt kväve normala vid de flesta stationer medans halterna av kisel var över normala vid de flesta stationer.

Syresituationen i Kattegatts djupvatten var god, ingen syrebrist, d.v.s. halter under 4 ml/l, noterades. Syresituationen i Egentliga Östersjön är fortsatt dålig med akut syrebrist (<2 ml/l) från 60–80 m. I bassängerna runt Gotland uppmättes svavelväte från 80–100 m. I Bornholmsbassängen var bottenvattnet syrefritt och svavelväte uppmättes från 80 m djup. I Bornholmsbassängen är bottenvattnet syrefritt med låga koncentrationer av svavelväte medans inget svavelväte uppmättes i Hanöbukten där syrekoncentrationen i bottenvattnet är nära noll. I Gdanskbukten råder akut syrebrist från 80 m men inget svavelväte uppmättes. I Arkonabassängen uppmättes ingen syrebrist.