Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 6-7, 2020

Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön. Under expeditionen utfördes kartering av näringsämnen i Egentliga Östersjön. Vindarna var mycket hårda under delar av expeditionen vilket fick till följd att några stationer inte kunde provtas.

Ytvattentemperaturen varierade mellan 5-6 °C vilket är omkring 2-3 °C över det normala för månaden. På grund av det ovanligt varma ytvattnet var koncentrationen av syre i ytvattnet lägre än normalt i alla havsområden, eftersom varmt vatten löser mindre syre än kallt. I Skagerrak fanns ett språngskikt på ca 30-40 m, i Kattegatt mellan 5-10 m och i Egentliga Östersjön på 50-80 m.

Salthalten i ytvattnet var högre än normalt vid alla stationer i Skagerrak och vid flera stationer i både Kattegatt och Egentliga Östersjön. Karteringen av näringsämnen i Egentliga Östersjön visade att halterna av fosfat och oorganiskt kväve i ytvattnet var normala, med undantag av några stationer i södra Egentliga Östersjön där de var något under det normala. Halterna av silikat var över det normala i alla områden utom Arkona.

Även halterna i djupvattnet var för månaden normala, utom i Västra Gotlandsbassängen där halterna av löst oorganiskt kväve (ca 12 μmol/l) och silikat (ca 60 μmol/l) var betydligt högre än normalt under språngskiktet på 60 m.

Syreförhållandena i bottenvattnet i Arkona och Bornholmsbassängen var goda. I Bornholmsbassängen hade syret minskat något sedan januari då ett inflöde hade syresatt bottenvattnet där. Istället observerades nu syrebrist kring 50 m vid stationen BY5 som en följd av att tidigare bottenvatten lyfts upp. Syret under språngskiktet minskade längre in i Egentliga Östersjön. I Stolperänna och i Östra Gotlandsbassängen samt Norra Egentliga Östersjön var det syrefritt från 70-80 m och i Västra Gotlandsbassängen från 60 m. Ett skikt med låga syrehalter fanns mellan 80-125 m vid BY15 men halterna var nu lägre än tidigare, <0,5 ml/l som mest. Vid de två stationerna i Gdanskbukten var det syrefritt från 80 m djup. BY39 Ölands Södra udde rådde syrebrist från 30 m djup.