Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 49-50, 2021

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön och Bottniska viken.

Ytvattnet (0–10 m) hade kylts ned ca 4-5 grader sedan november men temperaturen var normal för årstiden vid de allra flesta stationer i Skagerrak, Kattegatt, Egentliga Östersjön och Bottniska viken.

I de djupare delarna av Bottenhavet och Egentliga Östersjön återfanns vatten med temperatur över eller mycket över det normala. Salthalten i ytvattnet var fortsatt högre än normalt i delar av centrala Egentliga Östersjön medan den var lägre än normalt vid vissa stationer i södra Östersjön, samt i Bottenviken och östra och nordöstra Bottenhavet.

Koncentrationerna av oorganiska näringsämnen i ytvattnet hade ökat sedan november och var nu nära vintermaxima, vilket är normalt för hösten då växtplanktonaktiviteten sjunker och vattenmassan blandas om. Koncentrationen av oorganiskt löst kväve och fosfor i ytvattnet var något lägre än normalt i delar av Egentliga Östersjön. Koncentrationen av silikat var över normala vid flera stationer i Egentliga Östersjön. Karteringen av näringsämnen i Bottniska viken visade att koncentrationerna av fosfat var högre än normalt i både Bottenviken och Bottenhavet. Koncentrationerna av kisel var högre än normalt i den östra delen av Bottenhavet och Bottenviken samt i Norra Kvarken. Koncentrationerna av löst oorganiskt kväve (DIN) var normalt i hela Bottniska viken förutom två stationer i nordöstra delen av Bottenhavet där högre halter än normalt uppmättes.

Syresituationen i Egentliga Östersjön är fortsatt problematiskt. I Bornholmsbassängen var bottenvattnet syrefritt och svavelväte uppmättes. I Hanöbukten återfanns fortfarande mätbara koncentrationer av syre från 70 m. Med undantag av BCSIII-10 och BY15 uppmättes svavelväte från 70–80 m djup i resterande bassänger i Egentliga Östersjön. Vid BY15 var det syrefritt eller mycket låga syrekoncentrationen från 80 m och svavelväte uppmättes först på 125 m. Vid BCSIII-10 var det nära syrefritt från 70–80 m djup medans det i bottenvattnet var akut syrebrist.

I Kattegatt noterades ingen syrebrist och syrehalterna var normala. I Öresund däremot uppmättes syrebrist redan på 15 m djup med koncentrationer runt 3 ml/l från 15 m till botten.

Det var ingen syrebrist i Skagerrak, vid stationen Släggö där syrebrist uppmättes i november hade syrekoncentrationen nu ökat och halterna var över gränsen för syrebrist. I Bottniska viken noterades ingen syrebrist, vilket är normalt.