Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 49-50, 2020

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön och Bottniska viken. Vädret var mulet med måttliga till friska sydliga vindar i Bottniska viken och måttliga till svaga vindar i Egentliga Östersjön, Skagerrak och Kattegatt.

Ytvattnet (0–10 m) hade kylts ned sedan november men var fortfarande varmare än normalt vid alla stationer i Östersjön men inom det normala i Skagerrak och Kattegatt, temperaturen var 7–8°C i Skagerrak och Kattegatt, 8–9°C i Egentliga Östersjön, omkring 7°C i Ålands hav, 5–6,5°C i Bottenhavet och omkring 5°C i Bottenviken. Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjön var fortsatt över det normala för årstiden och varierade mellan 6,9–8,2 psu. I Kattegatt och Skagerrak var salthalten i ytvattnet lägre än normalt till normalt.

Koncentrationerna av oorganiska näringsämnen i ytvattnet hade ökat sedan november och var nu nära vintermaxima, vilket är normalt för hösten då växtplanktonaktiviteten sjunker och vattenmassan blandas om. Koncentrationerna av kisel var högre än normalt vid de flesta stationerna i Östersjön och vissa av stationerna i Västerhavet. Koncentrationerna av fosfat var högre än normalt i Bottniska viken och vid ett fåtal stationer i Egentliga Östersjön och Västerhavet. Koncentrationerna av löst oorganiskt kväve var under normala i Bottenviken, över normala öster om Gotland och Bornholmsbassängen, i övrigt mestadels normala. I djupvattnet i västra Gotlandsbassängen var koncentrationen av löst oorganiskt kväve långt över det normala.

Karteringen av näringsämnen i Bottniska viken visade att koncentrationerna av fosfat var högre än normalt i både Bottenviken och Bottenhavet. Koncentrationerna av kisel var högre än normalt i Bottenhavet och koncentrationerna av löst oorganiskt kväve (DIN) var under normalt i Bottenviken.

Det rådde ingen syrebrist i Skagerraks bottenvatten men vid den kustnära stationen Släggö hade syrgaskoncentrationen minskat till 2,54 ml/l. Syrekoncentrationen i Kattegatts bottenvatten var något högre än i november, 5,0–5,5 ml/l. I Öresund låg syrekoncentrationen i bottenvattnet kvar på samma nivå som i november 3,8 ml/l nu i november.

Som i november var det ingen syrebrist i Arkonabassängen, vilket är en förbättring från oktober. Vid övriga stationer var det däremot akut syrebrist eller helt syrefritt (då svavelväte bildas). I Bornholmsbassängen, Hanöbukten och vid stationen BCS III-10 uppmättes akut syrebrist (<2 ml/l) från 70 m till botten. Vid stationen BY15 fanns inget mätbart syre i vattnet från 85 m djup och svavelväte uppmättes från 135 m djup. I Västra Gotlandsbassängen varierade djupet där svavelväte först uppmättes från som grundast 60 m vid stationen BY38 i södra delen av bassängen till som djupast 125 m vid stationen BY31 i norra delen av bassängen. Vid övriga stationer uppmättes svavelväte från 80 m.

Ingen syrebrist noterades i Bottniska viken, vilket är normalt. Dock var syregashalterna i djupvattnet på några stationer, främst i södra Bottenhavet, något lägre än det normalt brukar vara vid denna tid på året.

Nästa ordinarie expedition är planerad 8–15 januari med R/V Svea, då är det även vinterkartering av näringsämnen i Kattegatt.