Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 46-47, 2020

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattnet (0–10 m) hade bara blivit något kallare sedan oktober och var varmare än normalt vid alla stationer, temperaturen var 10–12 grader. Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjön var fortsatt över det normala för årstiden och varierade mellan 6,6–8,5 psu. I Kattegatt och Skagerrak var salthalten i ytvattnet normal.

Koncentrationerna av oorganiska näringsämnen i ytvattnet hade ökat sedan oktober, vilket är normalt för hösten då växtplanktonaktiviteten sjunker och vattenmassan blandas om. Koncentrationerna av fosfat, oorganiskt kväve och kisel var överlag normala i Västerhavet men var högre än normalt i Egentliga Östersjön. I djupvattnet i västra Gotlandsbassängen var koncentrationen av löst oorganiskt kväve långt över det normala.

Det rådde ingen syrebrist i Skagerraks bottenvatten men vid den kustnära stationen Släggö hade syrgaskoncentrationen minskat till 2,7 ml/l. Syrekoncentrationen i Kattegatts bottenvatten var 4–4,5 ml/l. I Öresund hade syrekoncentrationen i bottenvattnet ökat från 2 ml/l som uppmättes i oktober till 3,8 ml/l nu i november. Vid det här mättillfället var det ingen syrebrist i Arkonabassängen, vilket är en förbättring från oktober, medans syreläget i övriga bassänger var i stort sett det samma. I Bornholmsbassängen uppmättes akut syrebrist (<2 ml/l) från 70 m men inget svavelväte noterades. I Östra Gotlandsbassängen vid station BCSIII-10 var det inte heller någon anoxi (helt syrefritt) men akut syrebrist från 80 m. Vid BY10 och BY15 Gotlandsdjupet var det akut syrebrist från 80 m ner till 125– 150 m där det uppmättes svavelväte ner till botten. I Norra och Västra Gotlandsbassängen var det en skarpare gräns vid övergången till syrefritt tillstånd; vid station BY31 Landsortsdjupet var det akut syrebrist vid 80 m och svavelväte noterades strax därunder från 90 m. Vid station BY38 Karlsödjupet var det akut syrebrist redan från 60 m och svavelväte från 70 m.