Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 45, 2021

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Vattnet i Skagerrak var väl omblandat vilket medförde svag skiktning och högre salthalt i ytvattnet. Temperaturer högre än normalt för månaden observerades på flera ställen i Skagerrak och på vissa platser i Kattegatt. Vattnet i Egentliga Östersjön var väl blandat ner till 30 - 45 meter, grundast välblandat övre skikt återfanns i sydväst i Arkonabassängen. Under det välblandade övre skiktet återfanns en termoklin med sjunkande temperatur och en svag ökning i salthalt, salthalten ökade sedan mer vid den permanenta haloklinen som ligger omkring 60 – 80 meters djup. Temperaturen och salthalten i djupvattnet i bassängerna kring Gotland var något högre än normalt.

Närsalterna låg generellt på låga nivåer i de övre vattenmassorna i samtliga områden. Under haloklinen ökar närsaltskoncentrationerna, i Västerhavet uppmättes låga till normala koncentrationer. I Östersjön återfanns normala till låga halter av DIP under haloklinen och då ammonium saknas så har inte DIN kunnat utvärderas, förra månaden uppmättes halter av DIN mycket över det normala.

Syresituationen var god i Skagerrak, en förbättring sedan oktober som antagligen beror på den omblandning av vattenmassan som synts i temperatur och salthalt. I Kattegatt var syrehalterna lägre än normalt under haloklinen, vilken observerades vid 20 meter. Vid Anholt E var syrgashalten drygt 2 ml/l vid botten och närmade sig gränsen för akut syrebrist.

Syresituationen var fortsatt mycket dålig i stora delar av Egentliga Östersjön. Vid BY5 i östra delen av Bornholmsbassängen, BCSIII-10 i sydost, samt i Östra, Norra och Västra Gotlandsbassängerna uppmättes svavelvätehalter som var högre än normalt, flera stationer närmar sig rekordnivåer av svavelväte. En viss syresättning av bottenvattnet hade skett i Arkonabassängen, Hanöbukten samt vid BY4 i Bornholmsbassängen som gjorde att syrenivåerna där var på normala nivåer och något högre än i oktober.

Planktonaktiviteten uppmätt med fluorescens från CTD var allmänt låg i alla havsområden. Inga toppar i klorofyllfluorescens noterades. Fluorescensen var låg och jämnt fördelad i hela det välblandade ytskiktet för att sedan snabbt minska under termoklinen.