Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 42, 2020

Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattnet (0–10 m) hade kylts ned med 3–4 grader sedan september och temperaturen var nu 12–13 °C, vilket är normalt för månaden. Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjön var fortsatt över det normala för årstiden och varierade mellan 7–8 psu. I Kattegatt och Skagerrak var salthalten i ytvattnet normal vid de flesta stationerna.

Koncentrationerna av oorganiska näringsämnen i ytvattnet hade ökat sedan september, vilket är normalt för hösten då växtplanktonaktiviteten sjunker. Koncentrationerna av fosfat, oorganiskt kväve och kisel var överlag normala i Västerhavet men var högre än normalt i Egentliga Östersjön. I djupvattnet i västra Gotlandsbassängen var koncentrationen av löst oorganiskt kväve långt över det normala.

Det rådde ingen syrebrist i Skagerrak, syrgaskoncentrationen var över 4 ml/l vid alla stationer även den kustnära stationen Släggö. I Kattegatt uppmättes lägst koncentration vid stationen Anholt E, här var koncentrationen precis under 4 ml/l vilket är gränsen för syrebrist. I Öresund rådde akut syrebrist (<2ml/l) från 25 m till botten. I Egentliga Östersjön var syresituationen i stort sett oförändrad sedan september. I Arkona var stationen BY1 väl syresatt medans det rådde akut syrebrist i bottenvattnet vid stationen BY2. I Bornholmsbassängen och Hanöbukten rådde akut syrebrist från 70 m. Vid stationen BY10 var syret noll eller nära noll mellan 90–125 m och svavelväte uppmättes i bottenvattnet på 145 m djup. Vid stationen BCSIII-10 rådde akut syrebrist från 80 m. Som i september uppmättes svavelväte först på 150 m vid stationen BY15. På 80 m var koncentrationen av både svavelväte och syre under detektionsgränsen men mellan 100–125 m fanns låga koncentrationer av syre. I västra Gotlandsbassängen och vid stationen BY20 Fårödjupet uppmättes svavelväte från 80 m djup.