Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 32-33, 2022

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Temperaturen i ytvattnet var normal i Västerhavet där den varierade mellan 17 och 20 grader. I Östersjön var det varmare än normalt i Västra- och Östra Gotlandsbassängen och temperaturen där nådde upp till 21 grader. Ytsalthalten var normal i Västerhavet men i Östersjön var den över det normala vid flera stationer.

Löst oorganiskt kväve var uttömt i alla havsområden ner till språngskiktet. Det var även låga halter av fosfat i ytvattnet även om det inte var helt slut. Dessa låga halter av näringsämnen är normalt för årstiden. Det var även mestadels normala halter av silikat, högst i Östersjön och betydligt lägre halter i Västerhavet.

Det råder nu akut syrebrist, < 2 ml/l, vid alla besökta stationer i Egentliga Östersjön förutom vid Ölands södra udde och det är en försämring från förra månaden. I Arkonabassängen minskade syrekoncentrationen snabbt från 40 m och det var akut syrebrist närmast botten. I Bornholmsbassängen noterades akut syrebrist från 70 m och svavelväte från 80 m. I Hanöbukten noterades svavelväte redan från 70 m.  I Västra- och Östra Gotlandsbassängen var det akut syrebrist från 60 – 70 m och från 70 – 80 m uppmättes svavelväte. Under 125 m vid Gotlandsdjupet i Östra Gotlandsbassängen ökade svavelvätekoncentrationen snabbt till mycket höga nivåer.

Närmast botten i Skagerrak var det syrebrist vid Släggö (3,1 ml/l), i Kattegatt var det syrebrist vid Fladen (3,6 ml/l) och Anholt E (3,1 ml/l) och i Öresund var det också syrebrist (3,7 ml/l).