Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 32-33, 2021

Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

Det något mildare och blåsigare vädret under augusti hade medfört att temperaturen i alla havsområden minskat och var nu normala vid det flesta stationer. I alla havsområden fanns ett väl omblandat ytlager skilt från underliggande vatten av ett temperatursprångskikt på mellan 15–20 m djup. Vid några stationer i Egentliga Östersjön noterades för årstiden mycket låga ytvattentemperatur på grund av uppvällning orsakad av vinden. Salthalten var fortsatt högre än normalt i östra delen av Egentliga Östersjön samt i delar av dess djupvatten.

Halterna av näringsämnen i ytvattnet var fortsatt låga, men halterna av fosfat hade ökat något i Östersjön sedan i juli och var över normal i östra Gotlandsbassängen. Koncentrationen av kisel var fortsatt över normal i stora delar av Egentliga Östersjön. I övrigt var koncentrationen av näringsämnen i ytvattnet normala. Under haloklinen i västra Gotlandsbassängen var fortfarande halterna av ammonium mycket över normalt.

Syresituationen var i stort oförändrad sedan juli med syrebrist eller syrefritt i bottenvattnet vid alla stationer. Vid Hanöbukten hade svavelvätet som uppmättes i juli bytts mot en mycket låg koncentration syre. I Östra Gotlandsbassängen noterades svavelväte från 80 m och i Västra Gotlandsbassängen 60–70 m. Den grundaste mätningen av svavelväte på 60 m noterades i den södra delen av Västra Gotlandsbassängen, stationen BY38. Akut syrebrist noterades från 60–70 m.

I Skagerrak och Kattegatt noterades flera toppar i klorofyllfluorescens där extra växtplanktonprover togs för senare analys. I Egentliga Östersjön var klorofyllfluorescensen jämn i hela det välblandade ytlagret ned till temperatursprångskiktet. I Arkona noterades stora mängder nedfallande organiskt material på kameran monterad på CTD:n.