Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 28, 2022

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Vattentemperaturen i ytvattnet var normal för årstiden vid de flesta av de besökta stationerna utom för Hanöbukten och RefM1V1 där den var under det normala. Där hade det synts uppvällning på satellitbilder tidigare i veckan.

Halterna av löst oorganiskt kväve var låga och nere på detektionsgränsen i hela det undersökta området, vilket är normalt för årstiden. Halterna av fosfat och kisel i ytvattnet var normala till lägre än normala i Västerhavet och normala till något över det normala i Egentliga Östersjön.

Syresituationen i bottenvattnet var lägre eller mycket lägre än normalt för årstiden i Egentliga Östersjön. I Arkonabassängen förekom syrebrist (syrgaskoncentration < 2 ml/l) i bottenvattnet, och i Bornholmsbassängen och Hanöbukten återfanns syrebrist från 70 meters djup. I både Bornholmsbassängen och Hanöbukten uppmättes även svavelväte. I Östra och Västra Gotlandsbassängerna började syrebristen vid 60-80 meters djup. Svavelväte återfanns redan från 70 till 90 meter i Östra och Västra Gotlandsbassängerna.

Inga tydliga ytansamlingar av cyanobakterier observerades i Östersjön under expeditionen.