Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 28, 2021

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Det varma vädret under juni och juli har medfört att ytvattentemperaturen i samtliga havsområden, förutom Skagerrak var högre än normalt. Salthalten var fortsatt högre än normalt i östra delen av Egentliga Östersjön samt i delar av dess djupvatten.

Löst oorganiskt kväve och fosfor i ytvattnet var i princip förbrukat i samtliga havsområden och uppvisade generellt normala halter för säsongen. Silikathalterna i ytvattnet var fortsatt högre än normalt i Egentliga Östersjön. I Kattegatt, där halterna av silikat i juni var högre än normalt, var nu halterna åter normala för säsongen.

Syresituationen är fortsatt mycket dålig i Egentliga Östersjön. I Hanöbukten observerades syrefria förhållanden från djup överstigande 70 meter och svavelvätehalten hade ökat betydligt sedan förra besöket i juni. Detta kunde tydligt ses i halterna av oorganiskt kväve och fosfor samt silikat där halterna i princip hade dubblerats i djupvattnet från höga halter till mycket höga halter. 

I Bornholmsbassängen noterades syrefria förhållanden från 80 meters djup. Längre österut i södra delen av Östra Gotlandsbassängen var bottenvattnet syresatt men halterna mycket nära noll. I Östra Gotlandsbassängen uppmättes helt syrefria förhållanden från 80 meters djup och i Västra Gotlandsbassängen återfanns inget syre från 70 meters djup. Syresituationen vid botten var sämre än månadsmedel vid samtliga stationer där svavelväte observerades.

Akut syrebrist noterades också grundare än vanligt. I Arkonabassängen som normalt sett brukar ha bättre syreförhållanden i bottenvattnet uppmättes syrehalter på gränsen till akut syrebrist. I Hanöbukten och i Bornholmsbassängen noterades akut syrebrist från 65 meters djup och i Östra Gotlandsbassängen från 70 meters djup. I Västra Gotlandsbassängen noterades akut syrebrist redan vid 55-60 meters djup. 

Ytansamlingar av cyanobakterier var synliga på havsytan i Arkona och i Bornholmsbassängen. I övriga bassänger noterades fläckvis områden med stora mängder flockar av cyanobakterier i den övre vattenmassan. Mer information om algsituationen finns att läsa i Algaware-rapporten för juli; https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter.