Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 28, 2020

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen varierade mellan 12,5-17,3°C vilket är lägre än normalt för årstiden. Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjöns var över det normala vid alla besökta stationer.
 
Det oorganiska kvävet var under detektionsgränsen från ytan ner till 20-40 m på nästan alla provtagna stationer vilket är normalt för årstiden. Fosfathalterna var normala för årstiden i alla havsområden. Silikathalten i ytvattnet var över det normala i hela Egentliga Östersjön förutom i Västra Gotlandsbassängen och BY20 Fårödjupet där halterna var normala. I Kattegatt var silikathalterna normala till under det normala och i Skagerrak uppmättes normala halter.
 
Syresituationen i Egentliga Östersjön fortsätter att vara allvarlig. Helt syrefria förhållanden, då giftigt svavelväte bildas, återfanns i Västra Gotlandsbassängen från 80 meters djup och i Östra Gotlandsbassängen från 125 meters djup. Akut syrebrist (<2 ml/l) återfanns från 60-75 meters djup i hela området. Vid stationen BY1 i Arkonabassängen har syrehalten gått ner till gränsen för akut syrebrist, 2 ml/l. I Skagerrak och Kattegatt var syresituationen god.