Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 24, 2022

Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Uppvärmningen av ytvattnet hade fortsatt i samtliga besökta havsområden och var inom det normala vid de flesta stationer, temperaturen i ytvattnet varierade mellan 13–16 grader.  Det var varmast i Kattegatt och kallast i Egentliga Östersjön. Salthalten i ytvattnet var över normal vid flera stationer i Skagerrak och Kattegatt men endast vid ett fåtal stationer i Egentliga Östersjön.

Halten av näringsämnen i ytvattnet var generellt låg, eftersom biologisk produktion tar upp och binder det mesta av näringen i organiskt material under sommarhalvåret. Vid de allra flesta stationer låg koncentrationerna inom det normal och löst oorganiskt kväve var under rapporteringsgränsen vid alla utom tre stationer. Koncentrationerna av fosfat var högst i södra Egentliga Östersjön.

I djupvattnet i Östra och Västra Gotlandsbassängen uppmättes mycket höga koncentrationer av ammonium, ungefär dubbelt så höga som medelvärdet för perioden 1991–2020.

Syresituationen i Egentliga Östersjön är fortsatt dålig. Svavelväte uppmättes från 70–80 m i Västra och Östra Gotlandsbassängen och i Bornholmsbassängen och Hanöbukten uppmättes akut syrebrist från 70 m. I Östra Gotlandsbassängen fanns ett lager med låga eller omätbara halter av svavelväte mellan 80–130 m medans det i Västra Gotlandsbassängen ökar till höga svavelvätehalter direkt vid 70 m. I bottenvattnet var halterna av svavelväte mycket höga, långt över medelvärdet för perioden 2006–2020.