Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 23, 2020

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen varierade mellan 10-16°C vilket är normalt för årstiden. Vid flertalet stationer i Egentliga Östersjön var temperaturen i hela djupprofilen över det normala. Den avkylning som normalt sker vintertid var 2019/2020 mycket svag. Salthalten i Egentliga Östersjöns var över det normala vid alla besökta stationer, både i ytvattnet och i djupvattnet.

Det oorganiska kvävet var under detektionsgränsen från ytan ner till 20-40 m i alla havsområden vilket är normalt efter vårblomningen. Fosfathalterna var högre än normalt i hela Egentliga Östersjön förutom i Västra Gotlandsbassängen. Silikathalterna var över det normala vid de flesta besökta stationer i Kattegatt och Egentliga Östersjön men även ett par i Skagerrak.

Syresituationen i Egentliga Östersjön fortsätter att vara allvarlig. Helt syrefria förhållanden, då giftigt svavelväte bildas, återfanns i Västra- och Östra Gotlandsbassängen från 80-90 meters djup. Akut syrebrist (<2 ml/l) återfanns från 70-80 meters djup i hela området. I Hanöbukten och Bornholmsbassängen har syrgashalterna i bottenvattnet fortsatt minska. I mars var de över 2 ml/l, vilket är gränsen för akut syrebrist, och nu i juni kring 0,4 ml/l. I Skagerrak och Kattegatt var syresituationen god.

Inflödet som skedde i november/december 2019 syns fortfarande i sydöstra Egentliga Östersjön. Syrehalter strax över 1 ml/l kunde här ses vid botten vid BCSIII-10 och intermediärt vid BY10 på 80-125 meters djup.