Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 20, 2021

Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad:

Sammanfattning

Uppvärmning av ytvattnet i alla havsbassänger fortsatte i maj. Vid flera stationer var ökningen cirka 5℃ jämfört med mätningen föregående månad. Salthalten i ytvattnet vid de yttre stationerna i Skagerrak var något över det normala. I Kattegatt, som vid föregående månads besök hade en salthalt över det normala i ytan, åter mer normala nivåer. I Östersjön var salthalten i ytvattnet överlag normal för årstiden, men djupare ner i vattenkolumnen var salthalten över det normala vid många av de djupare stationerna.

Löst oorganiskt kväve i ytvattnet var i princip förbrukat av vårblomningen vid samtliga stationer förutom i Öresund. Fosfathalten i ytvattnet var normal för årstiden vid samtliga stationer. Silikathalterna i ytvattnet var fortsatt högre än normalt i stora delar av Egentliga Östersjön samt i Öresund. I Kattegatt mest normala koncentrationer och i Skagerrak under det normala.

I de södra bassängerna i Egentliga Östersjön återfanns en kraftig fluorescenstopp en bit ner i vattenkolumnen. Även vid BY20 i Östra Gotlandsbassängen och BY31 och BY32 i Västra Gotlandsbassängen fanns tydliga toppar i mätningen av klorofyllfluorescens. Vid övriga stationer i Egentliga Östersjön en mer jämn aktivitet i ytlagret. Också i Öresund och vid de yttre stationerna i Skagerrak återfanns en kraftigare topp av klorofyllfluorescens.

Syresituationen är fortsatt dålig i stora delar av Egentliga Östersjön. I Bornholmsbassängen fanns svavelväte i bottenvattnet, och akut syrebrist (<2 ml/l syre) påträffades från 70 meters djup. Också i Hanöbukten var syrgashalten vid 70 meters djup betydligt under gränsen för akut syrebrist. Även vid BY1 i Arkonabassängen – som bara är drygt 45 meter djup – rådde akut syrebrist i bottenvattnet. Vid BCSIII-10 i sydöstra Östersjön hade syrgashalten minskat sedan april, och var nu bara 0,8 ml/l.

I Östra Gotlandsbassängen uppmättes syrefria förhållanden vid 80 meters djup, och från 125 meters djup och nedåt återfanns svavelväte vid samtliga stationer. I Västra Gotlandsbassängen rådde akut syrebrist från drygt 60 meters djup och i vattenprovet vid 70 meter var syret under rapporteringsgräns, och svavelväte uppmättes vid 80 meters djup. Vid den grunda stationen i Kalmarsund och vid BY39 syd om Öland, som också är en relativt grund station, rådde goda syreförhållanden i hela profilen.