Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 2-3, 2020

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Yttemperaturen var i januari månad över det normala i alla undersökta bassänger och varierade mellan 7,5°C i Skagerrak och 5,4°C i Egentliga Östersjön. I Västerhavet fanns ett språngskikt kring 15 – 20 meter och i Östersjön var ytvattnet väl omblandat ner till 25 – 70 meter, grundast i Arkonabassängen och djupast i Norra Gotlandsbassängen.

Halterna av näringsämnen i ytvattnet (0-10 m) hade ökat något sedan förra månaden. Halten av fosfat var normal i hela området, löst oorganiskt kväve var under det normala i yttre Skagerrak och delar av Egentliga Östersjön. Halten av kisel var lägre än normalt i Kattegatt och Öresund men högre än normalt i Östra Gotlandsbassängen.

Syresituationen i Arkonabassängen var normal utan syrebrist (syrgaskoncentration < 2 ml/l). I Bornholmsbassängen var det i december syrebrist och det uppmättes då även svavelväte vid botten men nu i januari hade syrekoncentrationen i bottenvattnet ökat till 4,7 ml/l troligen till följd av det inflöde som var i december. I Östra- och Norra Gotlandsbassängen var det syrebrist från 60 – 70 meter. I södra delen av Östra Gotlandsbassängen, vid BCS III-10, var koncentrationen av syre 2,8 ml/l närmast botten vilket även det troligen härstammar från inflödet i december. Vid BY15 var det låga syrehalter, kring 0,5 ml/l, från 70 meter till 150 meter och från 150 meter var det helt syrefritt och svavelväte uppmättes. Vid den lite nordligare stationen BY20 uppmättes svavelväte redan från 80 meter.