Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 2, 2022

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och delar av Egentliga Östersjön. I Kattegatt genomfördes närsaltskartering.  

När Svea närmades sig Bornholmsbassängen insjuknade en besättningsman i konstaterad covid-19 och det beslutades att expeditionen skulle avbrytas och att Svea skulle bege sig hemåt, men att stationerna på hemvägen kunde provtas under förutsättningen att inte fler insjuknade eller besättningsmannen blev akut sämre. Totalt fick 11 stationer i Egentliga Östersjön fick strykas, men samtliga stationer i Skagerrak och Kattegatt samt närsaltskarteringen i Kattegatt kunde genomföras som planerat.

Koncentrationerna av näringsämnen i ytvattnet hade ökat ytterligare något sedan december och närmade sig nu vintermaxima. Halten av löst oorganiskt kväve och fosfor var lägre än normalt i de sydvästra och östra delarna av Kattegatt. Silikathalten var också normal för årstiden i hela området förutom vid kuststationen N14 och i Öresund vid W Landskrona och Öresund-2 där högre halter än normalt noterades. I djupvattnet var halterna generellt lägre än normalt i de nordöstra delarna av Kattegatt. I den sydvästra delen var löst oorganiskt kväve lägre än normalt medan fosfat och silikat uppvisade högre halter än normalt i djupvattnet.

Syresituationen i Kattegatts djupvatten var god. Ingen syrebrist, d.v.s. halter under 4 ml/l, noterades. I Bornholmsbassängen var bottenvattnet syrefritt och svavelväte uppmättes från 80 m djup. I Hanöbukten fanns fortfarande mätbara koncentrationer av syre, men mycket låga från 70 m. Akut syrebrist noterades vid 60 meters djup. I Arkonabassängen uppmättes ingen syrebrist.

Nästa expedition med Svea börjar den 20 januari då SLU-Aqua genomför provfiske i Västerhavet och Nordsjön. SMHI deltar då med två personer som karterar närsalter i samband med provfisket. SMHIs nästa ordinarie expedition är planerad 8–16 februari med R/V Svea, då genomförs också vinterkartering av näringsämnen i Egentliga Östersjön.