Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 11, 2021

Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad:

Sammanfattning

Det kalla ytvattnet som fanns i Skagerrak och Kattegatt under föregående expedition hade blandats ned i vattenkolumen, och temperaturen var nu 3,5–5℃. För stationerna i Egentliga Östersjön var ytvattentemperaturen i princip oförändrad sedan föregående månad, och höll sig vid de flesta stationer mellan 2,5–4℃. Med undantag för stationen i sydöstra Östersjön var ytvattentemperaturen normal för årstiden både i Östersjön och i Västerhavet.

Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjön var normalt till över normal, och varierade mellan 6,6 psu i norr till som högst 8,4 psu i Arkonabassängen. I Västerhavet mest normala salthalter för årstiden, 23–25 psu i Kattegatt och mellan 29–32 psu i Skagerraks utsjöstationer. Öresund hade också en för årstiden normal medelsalthalt i ytvattnet, men där fanns en ytlig skiktning med stor skillnad i salthalt mellan den övre och undre vattenmassan.

Koncentrationen av näringsämnen i Skagerrak och Kattegatt var normal för årstiden, undantaget nivåerna av fosfat som vid två stationer i Skagerrak hade värden över det normala. För Egentliga Östersjön var det tydligt vid vilka stationer vårblomningen startat, då det vid dessa var lägre koncentration av näringsämnen i ytvattnet jämfört med nivåerna under föregående expedition. Mätningar av klorofyllfluorescens bekräftade också att vårblomningen pågick i Arkonabassängen, Hanöbukten och Bornholmsbassängen samt vid den kustnära stationen i Kalmarsund. I de övriga bassängerna hade inte vårblomningen kommit igång än, även om det fanns en något förhöjd nivå av klorofyllfluorescens i ytan i Västra Gotlandsbassängen.

Syrekoncentrationen i bottenvattnet var i stort normal i Skagerrak, Kattegatt och Öresund med koncentrationer på 7 ml/l i Skagerraks utsjö, strax under 5 vid Släggö och mellan 5–6 ml/l i Kattegatt och Öresund. Även i Arkonabassängen i Egentliga Östersjön var bottenvattnet väl syresatt med 7 ml/l. I Hanöbukten och Bornholmsbassängen rådde akut syrebrist i bottenvattnet, och nivåerna hade sjunkit något sedan förra expeditionen, och var nu bara 0,2–0,4 ml/l. Även vid BCSIII-10 i sydöstra Östersjön hade nivåerna sjunkit, och var nu under gränser för akut syrebrist, med bara 1,7 ml/l. För de djupare stationerna i Östra och Västra Gotlandsbassängen rådde syrebrist från ca 70–80 meters djup, och svavelväte uppmättes från 90–100 meters djup.