Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 11-12, 2020

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var mycket över det normala och varierade mellan 4-6 °C vilket är omkring 2-3 °C över det normala för årstiden. Även djupvattnet i Egentliga Östersjön uppvisade temperaturer mycket över det normala. I Egentliga Östersjön var också salthalten mycket högre än normalt.

Halterna av oorganiskt kväve var förhöjda i delar av Skagerrak samt i Västra Gotlandsbassängen. Fosfat och silikathalterna var förhöjd i stora delar av Egentliga Östersjön och silikathalten.

Syresituationen i Arkonabassängen var god med halter över 6 ml/l. I Hanöbukten, Bornholmsbassängen och i sydöstra Egentliga Östersjön (BCSIII-10) hade syrgashalterna i bottenvattnet minskat sedan förra mätningen i februari och låg nu strax över 2 ml/l, vilket är gränsen för akut syrebrist. Akut syrebrist noterades från 55-70 meters djup i dessa områden. I Östra Gotlandsbassängens södra och centrala delar noterades akut syrebrist från 55-65 meters djup, i de norra delarna från 70 meters djup. I Västra Gotlandsbassängen något djupare, från 70-80 meters djup.

Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, noterades i Östra Gotlandsbassängen vid djup överstigande 125 meter. I Västra Gotlandsbassängen från 90 meters djup.