Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 49-50, 2018

Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. I både Östra och Västra Gotlandsbassängen förekom svavelväte vid samtliga besökta stationer. Djupet där det först påträffades varierade mellan stationerna och var mellan 85-125 meters djup. I Bornholmsbassängen, Hanöbukten och södra Östersjön var det akut syrebrist, < 2 ml/l, från cirka 70 meters djup.

Samtliga närsalter i ytvattnet i Skagerrak och Kattegatt var generellt under normal nivå för årstiden, undantaget silikat som låg på normala nivåer i Kattegatt. I norra delen av Egentliga Östersjön var silikatnivåerna och fosfatnivåerna över det normala för årstiden i ytvattnet, och i den södra delen var de normala. För oorganiskt kväve var nivåerna i ytvattnet vid de flesta stationer i Egentliga Östersjön normala för årstiden.

Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden vid nästan alla besökta stationer i samtliga havsområden. Salthalten i ytvattnet var högre än normalt i Östra och Västra Gotlandsbassängen och överlag normal vid övriga besökta stationer.