Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2015

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Skiktningen i utsjön i Skagerrak var mycket svag. I Kattegatt liksom i egentliga Östersjön uppvisade ytvattentemperaturen värden något över det normala. Närsalterna i ytvattnet uppvisade i stort sett värden typiska för årstiden, med undantag för silikat som hade koncentrationer klart över det normala i östra Gotlandsbassängen och halter under det normala i de södra delarna av egentliga Östersjön. Det stora inflödet under december 2014 hade inte kommit längre norrut än vid förra provtagningen i oktober och syresituationen i djupvattnet hade försämrats något. Svavelväte förekommer fortfarande i västra och norra Gotlandsbassängerna. Planktonaktiviteten var generellt låg.