Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 45-46, 2019

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Yttemperaturen var mellan 8 – 11 °C och hade sjunkit ytterligare sedan förra månaden. I Västerhavet fanns ett språngskikt kring 10 – 20 meter och i Östersjön var ytvattnet väl omblandat ner till 30 – 40 meter.
 
Halterna av näringsämnen i ytvattnet (0-10 m) var låga men hade vid ett par stationer börjat öka efter sommaren. I Skagerrak och Kattegatt var koncentrationen av fosfat, oorganiskt kväve samt kisel lägre än normalt i ytan och det oorganiska kvävet var nära detektionsgränsen. I Östersjön var halterna av fosfat normala men oorganiskt kväve var lägre än normalt i Västra Gotlandsbassängen. Halterna av kisel var över normalt vid de flesta stationer i Östersjön.
 
I Hanöbukten och i Bornholmsbassängen uppmättes syrebrist från 70 meter och i Bornholmsbassängen noterades även svavelväte (helt syrefritt) närmast botten. I Östra Gotlandsbassängen var det syrebrist från 60 – 70 meter, svavelväte uppmättes från 135 meter vid BY15 och från 70 meter vid BY20. Vid BY20 var det små mängder av syre vid 115 meter men därunder svavelväte. I Västra Gotlandsbassängen var det syrebrist från 60 – 80 meter och helt syrefritt från 70 – 90 meter.