Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 45-46, 2018

Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i både Västra Gotlandsbassängen och Östra Gotlandsbassängen från mellan 80-90 meters djup. I Bornholmsbassängen var syrgashalten som lägst 0,4 ml/l och i Arkonabassängen var lägsta uppmätta värdet 3,3 ml/l. Närsalterna i ytvattnet varierade, och i både Västerhavet och Egentliga Östersjön förekom värden från under normal till över normal för årstiden. Silikatkoncentrationer i ytlagret i Egentliga Östersjön var fortsatt något högre än normalt vid många stationer, i Västerhavet normala nivåer. Ytvattentemperaturen i hela undersökningsområdet var i stort normal för årstiden, i Västerhavet nära 10°C och i Egentliga Östersjön från strax under 8°C vid de nordvästra stationerna till cirka 11°C vid BSC III-10. Salthalten i ytlagret var normal eller över normal för årstiden vid samtliga stationer, undantaget i Öresund, där den var lägre än normalt.