Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 43, 2014

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Vattentemperaturen i ytlagret låg fortsatt något över det normala i samtliga områden. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom i västra och östra Gotlandsbassängen där silikathalter över det normala noterades. I västra delen av Skagerrak återfanns ett tunt skikt med mycket höga närsalthalter.

I Arkonabassängen var syresituationen god medan det i Bornholmsbassängen och Hanöbukten förekom akut syrebrist ( <2 ml/l) från djup överstigande 60 till 70 meter. I östra Gotlandsbassängen hade syreförhållandena åter försämrats i de centrala delarna och helt syrefria förhållanden återfanns från djup överstigande 125 meter och akut syrebrist från 70 -80 meters djup. I de södra delarna av östra Gotlandsbassängen noterades dock bottenvatten med högre syrehalt. I västra Gotlandsbassängen var syresituationen allvarlig då akut syrebrist redan förekom från djup överstigande 70 meter och svavelväte från 80 meters djup.