Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 42, 2015

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Ytlagret i Västerhavet var något svalare, kring 11°C, än ytlagret i Östersjön där det var ca 13°C. Oorganiskt kväve (NO2+NO3) i ytvattnet låg nära detektionsgränsen i samtliga områden. Halterna av fosfat var låga i hela området förutom i södra Östersjön där de var något högre än normalt. Effekten av det stora inflödet under december 2014 kunde inte följas längre norrut än till stationen BY20 i östra Gotlandsbassängen. Inflödet bidrog till mer syre i Östersjöns bottenvatten men syrenivåerna är nu på tillbakagång och syrgaskoncentrationen i Gotlandsdjupet hade nu minskat till 0,5 ml/l. Även halterna av svavelväte har minskat vilket troligtvis är en effekt av inflödet. I västra samt norra Gotlandsbassängen var syresituationen fortsatt mycket allvarlig. I västra Gotlandsbassängen återfanns helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, från 80-90 m medan akut syrebrist, <2 ml/l, förekom från 80 meter. Den norra delen hade helt syrefria förhållanden från 70-80 meter och akut syrebrist från 70 meter. Syrgashalterna i bottenvattnet i  Bornholmsbassängen och Hanöbukten hade minskat med ytterligare 0.5 ml/l sedan förra mättillfället i september och även där noterades akut syrebrist. Under hela expeditionen pågick ett utflöde från Östersjön till Kattegatt och det rådde stark tvålagerskiktning i Öresund.