Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 37-38, 2019

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad:

Sammanfattning

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 14.5-17.5°C i den övre vattenmassan. I Östersjön fanns en stark termoklin i hela området, vanligtvis omkring 30 meters djup med kallt underliggande vatten, i Kattegatt var temperaturen i underliggande vatten inte lika låg. Salthalten var något högre än normalt i ytan i Kattegatt och sydvästra Östersjön, medans det i gotlandsbassängerna låg på normala värden med något högre halter i djupvattnet.
 
Halterna av närsalter i ytvattnet var låga, som normalt strax efter sommaren. Löst oorganiskt kväve var uttömt ned till haloklinen både i Västerhavet och i Egentliga Östersjön medan fosfat ännu fanns kvar i små mängder i ytvattnet. 
 
I Egentliga Östersjön rådde akut syrebrist (<2ml/l) vid botten i Arkonabassängen och syrefria förhållanden med svavelväte närmast botten i Hanöbukten och Bornholmsbassängen. I Gotlandsbassängerna var syret nära 0 ml/l från omkring 70 meters djup och svavelväte påträffades vid samtliga stationer, vid BY38 redan vid 60 meter. Vid BCSIII-10 i sydöst påträffades inget svavelväte och syrgashalten sjönk aldrig under 2ml/l.