Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 36, 2015

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Vattentemperaturen i ytlagret hade nu stigit och var i huvudsak normal för årstiden. I södra och sydöstra Egentliga Östersjön uppmättes förhållandevis höga halter av fosfat och silikat. Det stora inflödet under december 2014 kunde inte följas längre norrut än vid förra expeditionen och syrehalterna i det inflödande bottenvattnet hade minskat ännu mer. I norra och västra Gotlandsbassängen samt i yttre Finska viken var syresituationen fortsatt allvarlig då helt syrefria förhållanden påträffades från djup överstigande 70-80 meter. Akut syrebrist återfanns från 60 meter i västra Gotlandsbassängen. Syrgashalterna i bottenvattnet i Bornholmsbassängen och Hanöbukten hade sjunkit ytterligare sedan förra mättillfället i juli och även där noterades akut syrebrist. I Arkonabassängen hade syrgashalten ökat sedan förra mättillfället till >2ml/l och det rådde inte längre akut syrebrist.