Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 36, 2014

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Vattentemperaturen i ytlagret var fortsatt över det normala i Skagerrak och i egentliga Östersjön. I Skagerrak återfanns termoklinen ovanligt djup, på 70-100 meter. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden, förutom i västra och östra Gotlandsbassängen där silikathalter över det normala noterades.

I Arkonabassängen var syresituationen god i de västra delarna medan de östra var påverkade av akut syrebrist från djup överstigande 35 meter.  I östra Gotlandsbassängen hade syreförhållandena åter försämrats i de centrala delarna och helt syrefria förhållanden återfanns från djup överstigande 125 meter och akut syrebrist från 80 meters djup. I de södra delarna av östra Gotlandsbassängen noterades dock bottenvatten med hög syrehalt vilket indikerar att en ny puls av syresatt vatten hade nått östra Gotlandsbassängen. I västra Gotlandsbassängen var syresituationen allvarlig då akut syrebrist redan förekom från djup överstigande 55-65 meter och svavelväte från 75 meters djup. Även vid Släggö i Gullmarsfjordens mynning noterades akut syrebrist i bottenvattnet.