Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 33-34, 2019

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 17-19 °C. Blåsigt väder hade blandat ner det varmare ytvattnet i Skagerrak ner till 60 meter och termoklinen var nu delvis uppbruten eller djupare. I övriga områden låg temperaturskiktningen kring 15-20 meter. 
 
Halterna av närsalter i ytvattnet var som normalt på sommaren låga. Löst oorganiskt kväve var uttömt ned till haloklinen både i Västerhavet och i Egentliga Östersjön medans fosfat ännu fanns kvar i små mängder i ytvattnet. 
 
I Egentliga Östersjön var det akut syrebrist (<2ml/l) från 70 meter. I Bornholmsbassängen och i södra delen av Östra Gotlandsbassängen uppmättes låga halter av svavelväte enbart närmast botten. I den djupaste delen av Östra Gotlandsbassängen, BY15, var det helt syrefritt från 150 meter och höga halter av svavelväte observerades. Vid BY20, norr om BY15, uppmättes svavelväte vid 80 meter, därunder var det låga koncentrationer av syre (0,3 ml/l) ner till 125 meter där det återigen var svavelväte. I Västra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte från 80 meter.