Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 30, 2015

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal eller något under det normala för årstiden. I södra och sydöstra Egentliga Östersjön uppmättes mycket höga halter av fosfat och silikat. Det stora inflödet under december 2014 hade nu nått den norra delen av östra Gotlandsbassängen, men syrehalterna i det inflödande bottenvattnet hade minskat till under 2 ml/l. I norra och västra Gotlandsbassängen samt i yttre Finska viken var syresituationen fortsatt allvarlig då helt syrefria förhållanden påträffades från djup överstigande 70-90 meter. Akut syrebrist återfanns från 55 meter i västra Gotlandsbassängen. I bottenvattnet i Arkonabassängen, Bornholmsbassängen och Hanöbukten hade nu syrgashalten sjunkit jämfört med föregående expedition och även här noterades akut syrebrist. Växtplanktonanalyser visade på relativt stora mängder cyanobakterier i Egentliga Östersjön, vilket också syntes tydligt i ytvattnet i de norra delarna samt i Bornholmsbassängen. Ytansamlingar observerades enbart i ett mindre område i östra Arkonabassängen. För mer detaljerade analyser av se separat växtplanktonrapport.