Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 29-30, 2016

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i den svenska havsmiljöövervakningen, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Finska viken och Egentliga Östersjön. Denna rapport är baserad på data som genomgått en första kvalitetskontroll, när data publiceras hos datavärden kan vissa värden ha ändras efter att en ytterligare granskning gjorts. Till följd av en period av soligt och vindstilla väder var ytvattentemperaturen mycket över det normala i flera områden. I samtliga områden var närsaltskoncentrationerna av fosfat och kväve låga eller helt förbrukade i ytvattnet. Koncentrationen av silikat var fortfarande högre än normalt i delar av Östersjön. Den allvarliga syresituationen i västra och norra Gotlandsbassängen och i Finska vikens fortsätter. Helt syrefria förhållanden påträffades i Västra Gotlandsbassängen samt i Finska vikens västra delar från djup överstigande 90 meter. I Östra Gotlandsbassängen var de norra delarna fortsatt syrefria närmast botten och nu påträffades återigen svavelväte närmast botten vid BY15 i de centrala delarna av bassängen. Akut syrebrist (< 2 ml/l) uppmättes från omkring 70 meters djup i hela Egentliga Östersjön.

Ytansamlingar av cyanobakterier noterades i stora delar av Östersjön. Se separat sammanfattning om algsituationen.

Nästa ordinarie expedition är planerad att starta 22:e augusti.