Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 29, 2019

Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön. Vädret var soligt och mestadels lugnt. I Östersjön observerades flera ytansamlingar av cyanobakterier. Under expeditionen analyserades levande prover av växtplankton, resultaten från dessa analyser publiceras här, https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter. Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 15-18°C. Temperatursprångskikt fanns vid alla stationer, men djupet varierade mellan 5-20 m. Halterna av närsalter var som normalt på sommaren låga. I Egentliga Östersjön var löst oorganiskt kväve uttömt ned till språngskiktet på mellan 40-60 m djup. Däremot fanns fosfat kvar i ytvattnet, om än i låga halter, fosfatkoncentrationen ökad också igen redan på ca 20 m djup. I Västerhavet var halterna av både löst oorganiskt kväve och fosfat mycket låga från ytan ned till 15-20 m. Djupvattnet i Östra Gotlandsbassängen var syresatt från 80 m till omkring 130 m, precis som i juni. I den centrala delen av bassängen nådde syrekoncentration nästan 2 ml/l i djupvattnet medan syrekoncentration i de nordligare och sydligare delarna var lägre. Svavelväte uppmättes från 140 m vid Gotlandsdjupet. I Västra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte från 70 m djup och det var sedan syrefritt hela vägen ned till botten. I Bornholmsbassängen var det syrebrist (<2 ml/l) från 70 m till botten och vid en av stationerna uppmättes svavelväte allra närmast botten.