Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 28-29, 2017

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup, i Östra Gotlandsbassängen närmast botten vid BY20 samt vid BY15 Gotlandsdjupet från 220 meter. Vid förra expeditionen i juni uppmättes svavelväte närmast botten på 70 meters djup vid 4-CTRYBP men där var det nu syresatt igen. Akut syrebrist (< 2ml/l) påträffades i Bornholmsbassängen vid 80 meter och i Östra Gotlandsbassängen samt i Västra Gotlandsbassängen vid ca 70 meter. Närsalterna DIN och DIP var generellt förbrukade i ytvattnet vilket är normalt för säsongen. I sydvästra Egentliga Östersjön uppmättes lite tillgängligt fosfat. Silikatkoncentrationerna i hela Egentliga Östersjön var fortsatt högre än normalt ovanför haloklinen. Ytvattentemperaturen i undersökningsområdet var normal för årstiden förutom i Östra Gotlandsbassängen där den var lägre än normalt, temperaturen varierade mellan 14,8-17,6 °C i Västerhavet och mellan 12,9-16,5 °C i Egentliga Östersjön. Salthalten i ytan var normal förutom i Skagerrak där den var högre än normalt. I Västerhavet varierade ytsalthalten mellan 14,2 och 32 psu och i Egentliga Östersjön mellan 6,4 och 8,0 psu.