Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 28, 2014

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen låg över det normala i de flesta av de besökta områdena, med undantag för västra delen av egentliga Östersjön där temperaturen var lägre än normalt. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden vid de flesta besökta provtagningsstationerna.

Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen har försämrats och är nu under gränsen för akut syrebrist. I den sydöstra delen av egentliga Östersjön syntes spår efter ett tidigare inflöde och BY15 var syresatt vid botten vilket inte skett sedan april 2007. Helt syrefria förhållanden återfanns, i Östersjön, från 90-125 meters djup och akut syrebrist från ca 80 meters djup.

Inga ytansamlingar av cyanobakterier syntes i det undersökta området, men analyser visade stora mängder i vattnet. En utförligare algrapport återfinns på: http://www.smhi.se/publikationer/algrapport-nummer-5-2014-1.38049