Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24-25, 2017

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup, i Östra Gotlandsbassängen men då enbart vid BY15 Gotlandsdjupet närmast botten samt på 70 meters djup vid 4-CTRY-BP, under 70 meter ökade syrgashalten mot botten. Akut syrebrist (<2ml/l) påträffades i Bornholmsbassängen, Östra Gotlandsbassängen samt i Västra Gotlandsbassängen vid ca 70 meter. Silikatkoncentrationerna i hela Egentliga Östersjön var fortsatt högre än normalt ovanför haloklinen, värden varierade mellan 12-17 μmol/l. I övriga områden observerades normala nivåer. Närsalterna var generellt förbrukade i ytvattnet vilket är normalt för säsongen, lite tillgängligt fosfat uppmättes i sydvästra Egentliga Östersjön. På djupare vatten uppmättes halter på normala nivåer, ett undantag var bottenvattnet vid Fladen där ovanligt höga halter av både DIN och DIP påträffades, tillsammans med låga syrehalter tyder detta på nedbrytning av organiskt material som konsumerar syre och frigör närsalter.