Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24-25, 2015

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal för årstiden. I Västerhavet var nu vårblomningen över och närsalterna uppvisade låga koncentrationer. Oorganiskt kväve var under detektionsgränsen medan det var små mängder fosfat kvar. I Östersjön rådde måttlig planktonaktivitet. Oorganiskt kväve var under detektionsgränsen och fosfat- samt silikathalten var högre än normalt.

Effekterna av inflödet under december 2014 hade nu spridit sig till den nordöstra delen av östra Gotlandsbassängen. Bottenvattnet i Bornholmsbassängen och Hanöbukten var fortfarande syresatta men koncentrationen av syre var lägre än vid förra mättillfället. I västra Gotlandsbassängen var syresituationen dock fortfarande allvarlig då akut syrebrist förekom från djup överstigande 60 - 70 meter och svavelväte från ca 90 meters djup.