Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 2-3, 2019

Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades som vanligt syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 80 meters djup, och i Norra samt Östra Gotlandsbassängen från 80-90 meter. Akut syrebrist (< 2ml/l) påträffades i Bornholmsbassängen vid 90 meters djup och i Hanöbukten och sydöstra Egentliga Östersjön från 70 meters djup. I Gotlandsbassängerna rådde akut syrebrist från ca 70 meters djup. Arkonabassängen var väl syresatt från ytan ner till botten.

Närsalter i form av löst oorganiskt kväve (DIN) i ytskiktet låg på normala eller under normala vinternivåer i hela undersökningsområdet. Nivåerna av fosfor (DIP) var normala i Östersjön och under normala i Västerhavet och Öresund. Silikatkoncentrationerna var högre än normalt i norra Egentliga Östersjön, normala i södra delarna av Egentliga Östersjön, och under normala i Västerhavet och Öresund.