Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 2-3, 2015

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, vilken ingick i det svenska havsövervakningsprogrammet, besöktes Kattegatt, Öresund och egentliga Östersjön. I Kattegatt genomfördes kartering av näringsämnen. På grund av stormen Egon kunde Skagerrak inte provtas. Extra provtagning gjordes för att bevaka inflödet vilket skedde i december 2014, då ca 200 km3 vatten strömmade in till Östersjön. Denna rapport är baserad på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Vattentemperaturen i ytlagret var fortsatt något över det normala i Kattegatt men normal i Östersjön. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat och fosfat vilka, i egentliga Östersjön, var förhöjda. Hanöbukten utmärkte sig dock med lägre silikathalter.

Effekterna av inflödet under december 2014 syntes under expeditionen tydligast i Hanöbukten. Vid förra expeditionen, i december 2014, var det akut (< 2 ml/l) syrebrist i Hanöbuktens bottenvatten. Nu var syrehalten i bottenvattnet så hög som 6.21 ml/l. I de centrala delarna av östra Gotlandsbassängen, BY15, noterades akut syrebrist från 60 meters djup och svavelväte i djup överstigande 175 meter. Vid 235 meter uppmättes dock syrehalter med 0.11 ml/l. Vid stationen BY29, i norra egentliga östersjön, förekom svavelväte redan på 70 meters djup. I västra Gotlandsbassängen var syresituationen allvarlig då akut syrebrist förekom från djup överstigande 60 - 80 meter och svavelväte från ca.90 meters djup.