Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 17, 2015

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal för årstiden. I Skagerrak hade närsalthalterna i ytvattnet stigit något sedan föregående mättillfälle medan de i Kattegatt uppvisade, för årstiden typiska koncentrationer. Fosfat- och silikathalterna var generellt över det normala i stora delar av egentliga Östersjön, medan halterna av oorganiskt kväve låg under detektionsgränsen i, i stort sett, hela området. I östra Gotlandsbassängen, pågick en blomning och där registrerades hög fluorescens. I övriga områden var planktonaktiviteten låg.
 

Effekterna av inflödet under december 2014 syntes nu tydligt i de centrala delarna av östra Gotlandsbassängen. I västra Gotlandsbassängen var syresituationen dock fortfarande allvarlig då akut syrebrist förekom från djup överstigande 70 - 80 meter och svavelväte från ca 90 meters djup.