Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 11-12, 2016

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Temperaturen i den övre vattenmassan låg något över det normala i hela egentliga Östersjön. Vårblomningen hade startat i Västerhavet och sydvästra Östersjön. I sydvästra Östersjön var oorganiskt kväve helt förbrukat ner till 10 meter. Fosfathalterna i Östersjöns ytvatten, som tidigare varit förhöjda, var nu normala för årstiden. Koncentrationen av silikat var fortfarande högre än normalt i västra- och östra Gotlandsbassängen. Vid Gotlandsdjupet BY15 uppmättes inget svavelväte i bottenvattnet men mycket låga syrgaskoncentrationer observerades. Vid 225 meter hade syrgaskoncentrationen sjunkit med 0,5 ml/l, till 1,02 ml/l, sedan förra mättillfället i februari. I västra Gotlandsbassängen återfanns helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, från 90 meter medan akut syrebrist, <2 ml/l, förekom från 80 meter. I Hanöbukten observerades akut syrebrist endast närmast botten. Syrerikt bottenvatten har nått de sydvästra och södra delarna av Östersjön.