Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 1, 2016

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Temperaturen i den övre vattenmassan låg över det normala i hela egentliga Östersjön. Halterna av närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön uppvisade fosfat halter över det normala i de västra delarna medan silikat låg klart under medel för årstiden i de södra
delarna. Effekten av det stora inflödet under december 2014 kunde inte följas längre norrut än till stationen BY20 i östra Gotlandsbassängen. Vid Gotlandsdjupet BY15 uppmättes åter svavelväte i bottenvattnet. I västra samt norra Gotlandsbassängen var syresituationen fortsatt mycket allvarlig då helt syrefria förhållanden uppmättes från djup överstigande 70-100 meters djup. Akut syrebrist i bottenvattnet återfanns i Hanöbukten, Bornholmsbassängen och i de sydöstra delarna av egentliga Östersjön.