Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 4-5, 2018

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Johan Kronsell
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 80 meters djup, i Norra Gotlandsbassängen från 90-125 meter. I Östra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte närmast botten men enbart låga halter. Akut syrebrist (< 2ml/l) påträffades i Bornholmsbassängen och i Hanöbukten redan omkring 40-45 meter, i sydöstra Egentliga Östersjön vid 60 meter och i Östra och Västra Gotlandsbassängen vid ca 70 meter. I Arkonabassängen sjönk syrgaskoncentration till ca 3.5 ml/l närmast botten.

Närsalter i form av löst oorganiskt kväve (DIN) och fosfor (DIP) i ytskiktet låg generellt på normala vinternivåer i hela undersökningsområdet. Silikatkoncentrationerna i hela Egentliga Östersjön var fortsatt högre än normalt.