Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 37, 2017

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i västra Gotlandsbassängen från ca 70 meters djup, i östra Gotlandsbassängen intermediärt på 80 meter och närmast botten vid BY20 samt vid BY15 Gotlandsdjupet från 225 meter. Det var fortfarande syresatt närmast botten vid 4-CTRY-BP men mellan 70 och 95 meter var det akut syrebrist (< 2ml/l). Akut syrebrist påträffades också i Bornholmsbassängen vid 65 meter, i östra och västra Gotlandsbassängerna vid 60-70 meter. I Arkonabassängen var hela vattenkolumnen väl syresatt förutom vid BY1 där det var akut syrebrist från 40 meter.

Närsalterna oorganiskt kväve och fosfat var generellt förbrukade i ytvattnet vilket är normalt för säsongen. I sydvästra Egentliga Östersjön uppmättes lite tillgängligt fosfat. Silikatkoncentrationerna i det undersökta området var fortsatt högre än normalt.

Ytvattentemperaturen i undersökningsområdet var normal till något lägre än normalt för årstiden. Salthalten i ytan var normal förutom i Skagerrak, BY1 och BY29, där den var högre än normalt. Generellt visade fluorescensmätaren på CTDn högre fluorescensnivåer i den övre delen av vattenmassan.