Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 11-12, 2018

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Till följd av hårt och kallt väder och den resulterande nedisningssituationen kunde inte de centrala delarna av Egentliga Östersjön besökas. Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bornholmsbassängen, Hanöbukten och Kalmarsund.

Vårblomningen i Skagerrak och Kattegatt pågick vilket noterades med höga fluorescenstoppar från CTD-sonden i ytvattnet och låga närsaltskoncentrationer. I de delar av Östersjön som besöktes var det fortsatt vinterförhållanden. För mer information om artsammansättning se separat rapport algrapport ”AlgAware”. Närsalter i form av löst oorganiskt kväve (DIN) och fosfor (DIP) i ytskiktet låg generellt på normala nivåer i hela undersökningsområdet. Silikatkoncentrationerna i den undersökta delen av Östersjön var fortsatt mycket högre än normalt.

I Hanöbukten och Bornholmsbassängens bottenvatten påträffades syrgashalter nära noll. Akut syrebrist (< 2ml/l) påträffades här från 65-70 meters djup. I Skagerrak noterades syrgashalter som var lägre än normalt. Halterna i djupvattnet varierade dock mellan 5-6 ml/l vilket är över gränsen för akut syrebrist. I Öresund noterades också låga syrgashalter närmast botten, strax under 3 ml/l.