Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 45-46, 2017

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad:

Sammanfattning

Inledande problem med en vinsch gjorde att expeditionen försenades, hårt väder under expeditionen, främst i Östersjön, resulterade i ytterligare förseningar. Detta medförde att vi fick stryka tre stationer (P2, BY29 och ref M1V1) samt att vi endast utförde delar av provtagningen vid andra besöket på Anholt E. Tekniska problem med meterhjulet till ena vinschen gjorde även att provtagning av zooplankton och maneter fick strykas i Skagerrack och Kattegatt, meterhjulet kunde dock lagas under passagen genom Öresund och provtagningen kunde sedan genomföras som normalt.

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalet nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 80 meters djup, vid BY31 Landsortsdjupet från 90 meter. I Östra Gotlandsbassängen men enbart över detektionsgränsen vid BY15 Gotlandsdjupet närmast botten. Akut syrebrist (< 2ml/l) påträffades i Bornholmsbassängen och i Östra och Västra Gotlandsbassängen vid ca 60-70 meter, samt i Hanöbukten från 70 meter. Närsalterna låg i ytvattnet på normalt låga nivåer för säsongen. Högre koncentrationer uppmättes under haloklinen vilket är normalt, dock låg fosfathalterna under haloklinen i Västra Gotlandsbassängen och nordligaste delen av Östra Gotlandsbassängen under normala nivåer. Silikatkoncentrationerna i hela Egentliga Östersjön var fortsatt högre än normalt ovanför haloklinen, värden varierade mellan 14-15 μmol/l.

Ytvattentemperaturen i hela undersökningsområdet var normal för årstiden och varierade mellan 9-11 °C, kallast i Egentliga Östersjön och varmast i Skagerrak. Salthalten var något över normal nivå både över och under haloklinen i Östra gotlandsbassängen, även i Västra Gotlandsbassängen var halterna något över normalt under haloklinen i norra delen. I Arkonabassängen, Hanöbukten och Bornholmsbassängen var salthalten ovanför haloklinen generellt något lägre än normalt, under haloklinen låg halterna på normala nivåer förutom i Bornholmsbassängen där halterna från 70 meter och ner var något högre än normalt.